24/7 Άμεση Υποστήριξη : +30 231 046 6478 info@ydrogeios-security.gr & ydrosec@yahoo.gr

Η αξιοπιστία είναι το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας παρουσίας μας

Ασφαλιστική κάλυψη

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη της συμβαλλόμενης εταιρίας έναντι των πελατών της ή τρίτων για ζημιές από ατυχήματα ( θάνατο - τραυματισμό και υλικές ζημιές ) που θα προξενηθούν σ΄ αυτούς ( κτιριακά συγκροτήματα, εγκαταστάσεις, προσωπικό, επισκέπτες ή οποιοδήποτε τρίτο ) και θα οφείλονται σε άδικες πράξεις ή παραλήψεις της συμβαλλόμενης εταιρίας ή των φυλάκων - υπαλλήλων της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά περιγράφονται στην εκάστοτε σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ της συμβαλλόμενης εταιρίας και των πελατών της .

Δείτε Ακόμα

Back to Top