24/7 Άμεση Υποστήριξη : +30 231 046 6478 info@ydrogeios-security.gr & ydrosec@yahoo.gr

Η αξιοπιστία είναι το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας παρουσίας μας

Κανονισμός
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Τα βασικά καθήκοντα κάθε φύλακα μας είναι τα ακόλουθα :

- Η προστασία ζωής και περιουσίας καθώς και η πρόληψη πυρκαγιάς , μη εξουσιοδοτημένης εισόδου , κλοπής και οποιουδήποτε άλλου συμβάντος που εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δυνατόν να προκαλέσει απώλεια , φθορά , καταστροφή ή ενόχληση στον πελάτη ή και στην περιουσία του .
- Η περιοδική επικοινωνία με τον προϊστάμενο του και αναφορά σε αυτόν όπως ορίζουν τα καθήκοντα του .
- Η κατά την ώρα υπηρεσίας ενασχόληση του μόνο με τα καθήκοντα που του έχουν ορισθεί .
- Η έγγραφη αναφορά οποιουδήποτε περιστατικού ( εκτός των προβλεπομένων ) σε κατάλληλο βιβλίο συμβάντων της εταιρίας .

Από αυτήν την αναφορά εξαιρούνται περιστατικά που αφορούν υποψία ή αποδεδειγμένη κλοπή ή φθορά από υπαλλήλους του πελάτη .Τέτοιου είδους αναφορές θεωρούνται εμπιστευτικές και θα παραδίδονται , για προφανείς λόγους , μόνο στον Διευθυντή φυλάξεων και από αυτόν προσωπικά στον αρμόδιο που εσείς θα υποδείξετε .

Κατά την ώρα της υπηρεσίας ο φύλακας θα φέρει μόνο την προβλεπόμενη στολή της εταιρίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό .

Τα ανωτέρω αποτελούν τον πυρήνα των υπηρεσιών των φυλάκων της εταιρίας μας ο οποίος πλαισιώνεται με πρόσθετα καθήκοντα τα οποία υπαγορεύονται από τις ιδιαιτερότητες των προς φύλαξη χώρων .

Τα ακριβή καθήκοντα του προσωπικού μας θα διατυπωθούν με πρωτοβουλία μας και με την συνεργασία  σας , σε γραπτό κανονισμό ασφάλειας ο οποίος με την ενυπόγραφη αποδοχή από μέρους σας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ μας σύμβασης .

Εκεί θα διατυπώνονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες και κάθε άλλη ενέργεια που οι φύλακες της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY Ε.Π.Ε. θα καλούνται να υλοποιούν στη διάρκεια των καθηκόντων τους. Πηγή αυτού του πληροφοριακού υλικού πάντα θα αποτελούν οι υποδείξεις του υπεύθυνου ασφαλείας σας.

Δείτε Ακόμα

Back to Top